Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
526/QĐ-BTC 16/04/2018 Bộ Tài chính Quyết định về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng Hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quanThuế
37/2017/TT-BTC 27/04/2017 Bộ Tài chính Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
1209/2015/QĐ-BTC 23/06/2015 Bộ Tài chính Về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
26/2015/TT-BTC 27/02/2015 Bộ Tài chính V/v bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
39/2014/TT-BTC 31/03/2014 Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
10/2014/TT-BTC 02/03/2014 Bộ Tài chính Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
32/2011/TT-BTC 14/03/2011 Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
153/2010/TT-BTC 28/09/2010 Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
51/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Thủ tướng chính phủ V/v quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
526/QĐ-BTC
16/04/2018
Bộ Tài chính
Quyết định về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng Hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quanThuế
37/2017/TT-BTC
27/04/2017
Bộ Tài chính
Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
1209/2015/QĐ-BTC
23/06/2015
Bộ Tài chính
Về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
26/2015/TT-BTC
27/02/2015
Bộ Tài chính
V/v bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
39/2014/TT-BTC
31/03/2014
Bộ Tài chính
Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
10/2014/TT-BTC
02/03/2014
Bộ Tài chính
Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
32/2011/TT-BTC
14/03/2011
Bộ Tài chính
Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
153/2010/TT-BTC
28/09/2010
Bộ Tài chính
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
51/2010/NĐ-CP
14/05/2010
Thủ tướng chính phủ
V/v quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ