Chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm ban hành
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTên văn bản
88/2020/TT-BTC 30/10/2020 Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một só điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Thủ tướng chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Chính Phủ Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ
68/2019/TT-BTC 30/09/2019 Tổng Cục thuế Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
60008/CT-TTHT 31/07/2019 Tổng Cục thuế V/v miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
119/2018/ NĐ-CP 12/09/2018 Thủ tướng chính phủ Nghị định quy định sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Quản lý Thuế các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân, tổ chức trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.
526/QĐ-BTC 16/04/2018 Bộ Tài chính Quyết định về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng Hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quanThuế
3991/BHXH-TCKT 11/09/2017 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc sử dụng hoá đơn điện tử trong thanh toán chi phí KCB BHYT
37/2017/TT-BTC 27/04/2017 Bộ Tài chính Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
133/2016/TT-BTC 26/08/2016 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
1209/2015/QĐ-BTC 23/06/2015 Bộ Tài chính Về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
26/2015/TT-BTC 27/02/2015 Bộ Tài chính V/v bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
39/2014/TT-BTC 31/03/2014 Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
10/2014/TT-BTC 02/03/2014 Bộ Tài chính Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 Thủ tướng chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
88/2020/TT-BTC
30/10/2020
Bộ Tài chính
Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một só điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
125/2020/NĐ-CP
19/10/2020
Thủ tướng chính phủ
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
123/2020/NĐ-CP
19/10/2020
Chính Phủ
Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ
68/2019/TT-BTC
30/09/2019
Tổng Cục thuế
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
60008/CT-TTHT
31/07/2019
Tổng Cục thuế
V/v miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
119/2018/ NĐ-CP
12/09/2018
Thủ tướng chính phủ
Nghị định quy định sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Quản lý Thuế các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân, tổ chức trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.
526/QĐ-BTC
16/04/2018
Bộ Tài chính
Quyết định về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng Hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quanThuế
3991/BHXH-TCKT
11/09/2017
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Về việc sử dụng hoá đơn điện tử trong thanh toán chi phí KCB BHYT
37/2017/TT-BTC
27/04/2017
Bộ Tài chính
Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
133/2016/TT-BTC
26/08/2016
Bộ Tài chính
V/v hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
1209/2015/QĐ-BTC
23/06/2015
Bộ Tài chính
Về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
26/2015/TT-BTC
27/02/2015
Bộ Tài chính
V/v bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
39/2014/TT-BTC
31/03/2014
Bộ Tài chính
Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
10/2014/TT-BTC
02/03/2014
Bộ Tài chính
Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
04/2014/NĐ-CP
17/01/2014
Thủ tướng chính phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới dịch vụ định danh điện tử của Công ty EFY Việt Nam.

Nhân viên EFY sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cảm ơn!

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam