Chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

Đối Tượng Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì việc áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cần thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/ 2020. Trong Nghị định cũng nêu rõ các đối tượng bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử trong các hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Đối tượng bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử

Đối tượng bắt buộc sử dụng HĐĐT

1. Đối tượng bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử áp dụng HĐĐT không mã của Cơ quan thuế

Các đối tượng dưới đây được sử dụng hoá đơn điện tử không mã của Cơ quan thuế bao gồm:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

- Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại;

- Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế (trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều này và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Lưu ý:  Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Là doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử;

+ Có phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu tra cứu của người mua và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn đồng thời đến người mua và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế;

+ Thực hiện lưu trữ dữ liệu hóa đơn theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và pháp luật về kế toán;

+ Doanh nghiệp không thuộc một trong các đối tượng:

  • Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế;
  • Bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;
  • Thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

2. Đối tượng bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử áp dụng HĐĐT có mã của Cơ quan thuế

Đối tượng bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử

Đối tượng bắt buộc sử dụng HĐĐT

Đối với việc áp dụng Hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ, theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm các đối tượng:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

- Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ;

- Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán khi có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

- Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế từ năm 2018. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc.

- Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại khoản 4 Điều này nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

* Đối tượng áp dụng hoá đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế miễn phí

Nghị định 119/2018/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về các trường hợp được Tổng cục Thuế cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau, bao gồm:

Đối tượng bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử

Đối tượng bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản này) trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp;

- Hộ, cá nhân kinh doanh. Riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

- Các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định.

Tổng cục Thuế thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí cho các đối tượng nêu trên.

Như vậy, có thể thấy Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã quy định khá rõ và chi tiết các đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử. So  với Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị Định 04/2014/NĐ-CP, Nghị định 119/2018/ND-CP có bổ sung, làm rõ về trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh cũng như tăng cường việc triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Trên đây là những đối tượng bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử, các doanh nghiệp, tổ chức cần nắm rõ để thực hiện đúng theo quy định áp cụng của Cơ quan thuế.

✅Đăng ký dùng thử miễn phí hóa đơn điện tử iHOADON tại đây

ÐĂNG KÍ TÀI KHOẢN 
iHOADON
✅iHOADON chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

✅Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí: 0911876893 và 02432263099
 

iHOADON chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Doanh nghiệp cần lưu ý những gì về ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử?

Ngày lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì thay đổi?

Hướng dẫn điều chỉnh - Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền

HaTT_TT

 

Tin tức liên quan

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam